Thursday, 6 December 2007

Naomh Anndra agus ruith na muice

Bha aig meantime ri cluich aig dannsa Naomh Anndra sa Ghearasdsan Oidhche Haoine 30 An t-Samhain. A' cluich aig an aon chuirm bha Marion Anderson agus a còmhlan, Cèilidh Mòr, Còmhlan Pìobaireachd Sgoiltean Cinn-tìre agus Na Occasionals.
Air an Disathairne rinn sinn beagan ullachadh airson cuirm Dihaoine sa tighinn (7 An Dùbhlachd) ann an Dùn Èideann. Aig 1.30f dh'fhàg mi-fhìn agus Daibhidh Ghriais An Gearasdan agus thug mi a dh'Ullapul e airson aiseag Leòdhais.
PS Ruith na muice - b' fheàrr leam gun robh mi air a bhith nas luaithe leis a' chamara a chionn air an rathad a tuath 3 no 4 mìltean gu tuath air Drochaid an Aonachain nach robh pick-up na stad air an rathad a deas agus fear a-muigh air an rathad a' tòmh agus a' smèideadh - bha uircean ma sgaoil agus e a' ruith bho thaobh gu taobh den rathad. Bha Daibhidh a-mach às a' chàr mar an dealanach agus air sàilean an uircein, gus an do thionndaidh e gu h-àithghearr agus an ath rud bha Dàibhidh air a thòin am meadhan an rathaid. Leum mi fhìn às a' chàr agus leis an uircean a' dèanamh orm aig astar nach do chaill mi mo chas ann an eabar oir an rathaid agus air mo ghlùin a chaidh mise an uair sin. Cha b' fhada an dèidh seo agus spòrs gu leòr air a bhith aige agus thug an uircean a chasan leis agus rinn e air an dachaidh, suas rathad tuathanais a bha pìos sìos an rathad.

Darren MacIlleathain agus Freeland Barbour air àrd-ùrlar ann an Ionad Nibheis.
Tormod a' mineachadh dhuinn carson nach robh a chluich cho siùbhlach 's as àbhaist...

No comments: