Tuesday, 12 February 2008

Latha Naomh Bhalantain


Mar as dualtach tachairt tha mi am-bliadhna a-rithist gu bhith aig ceann eile na dùthcha bho mo chèile...

Toiseach an earraich

Bha sinn ann an Cille Mhoire eadar feasgar Disathairne 9 An Gearran agus Diluain 11 An Gearran.
Cille a' Bhacastair bho Hùnagladair mu 10m Diluain.

An t-Eilean Sgitheanach thairis air uisgeachan Loch Carran, feasgar Diluain

An t-Eilean Sgitheanach.

Aig Achadh na Sìne thachair sinn air damh òg agus poca an sàs sna cabaran aige.
Bha fìor fhaireachdainn ann gur e latha earraich a bh' ann Diluain - toiseach an earraich. Air neo mar a thuirt an t-Eireannach a bha gam fhrithealadh ann an Tesco madainn an-diugh, "Toiseach an t-samhraidh!"

Làithean-saora am Brora

Ràinig sinn mu 4.15f Diardaoin 7 An Gearran, Taigh-òsta Rioghail na Mara.