Sunday, 27 May 2007

Hilton House Band

B' e a-raoir a' chiad oidhche aig Hilton House Band a' cluich aig partaidh 40mh ann an talla eaglais Hilton. Chluich iad air fad mar seòid, agus chòrd 'The Hokey Cokey', 'Head, shoulders, knees and toes' agus fonn 'Postman Pat' gu h-àiridh ris na bha an làthair.
Fìdhlear Ken a' leigeil fhaicinn gu bheil e a cheart cho math ri duine air 'The Hokey Cokey'

Fèis Ciùil an Eilein Sgitheanaich 07

Ghabh Meantime pàirt san fhèis chliùitich seo airson a' chiad uair am-bliadhna, a' toirt an àrd-ùrlar orra aig 1.15m, a' cluich gu mu 2.30m, mus tàinig The Incredible Fling Band air.
Meantime air an àrd-urlar faisg air deireadh an t-seat aca (err, leis an fhìrinn 's e Kasabian a th' ann)
Meantime a-rithist... gabh mo leisgeul - Kasabian
Bracaist Meantime - 2 rionnag air Clàr-nan-Isbeanan (sgeile iomraiteach air a riaghladh le Michelin/MacArtair) ann an Taigh-òsta Caol Loch Aillse. Gu mi-fhòrtanach, cha robh e comasach do MhacArtair fhèin a bhracaist a ghabhail air madainn Disathairne ach 's e naidheachd eile a tha sin. Airson tuilleadh fiosrachaidh faic làrach lìn Coisir Ghàidhlig Inbhir Nis...