Saturday, 20 October 2007

Iomain


An dàrna geama mu dheireadh den t-seusan agus rinn sinn (Gleann Urchardainn) a' chùis 7-1 air A' Mhanachainn. Latha brèagha foghair a bh' ann.Friday, 19 October 2007

Mòd Loch Abair 2007

Thill sinn dhachaigh aig 6f an-diugh, Dihaoine, agus feumar a-nis tilleadh gu 'r beatha làitheil, àbhaisteach an dèidh làithean neo-àbhaisteach a' Mhòid - 'suspended reality' airson 10,000 duine. An dàrna àite airson Buidheann Dràma Inbhir Nis Oidhche Chiadain, co-fharpais an t-seann nòis Diardaoin, agus an dàrna àite airson Coisir Ceann an Tuirc madainn Dihaoine ann an talla Bun-sgoil Naomh Moire.