Thursday, 15 March 2007

Achadaphail a h-aon


Lusan a' chrom-chinn, feasgar Disathairne (10.3.07)

B' e seo a' chiad turas againn don Ghlaic Mhòir, Achadaphail, am-bliadhna, agus sinn ga ruighinn mu 11.20f, Oidhche Haoine (9.3.07). Turas tlachdmhor, a' siubhail sìos a' ghlinne mhòir agus ri cladaichean Loch Sgriadain ag èisteachd ri 'Heartland'.
Chìthear dealbh no 2 a thog mi eadar (agus am measg) na frasan.

Eilean nan Damh, Rudha nan Crùban sìos gu ruige Àird Chrisnis bho Achadh na h-Àirde

Monday, 5 March 2007

Ruith na cuthaige

Bha Disathairne air a chur seachad a' ruith na cuthaige - prògram rèidio BBC - mar phàirt de sgioba Buidheann Dràma Inbhir Nis; ag èisteachd ri ceistean, a' freagairt cheistean, ag òl uisge, ag òl còfaidh. Bha Ruairidh agus Aonghas còmhla rium agus, chan fhaod mi innis dhuibh ciamar a chaidh dhuinn air neo millear an co-fharpais don fheadhainn nach robh an làthair aig a' chlàradh Disathairne. Feumar èisteachd ri BBC Rèidio nan Gàidheal...a h-uile Oidhche Luain bho 12 Am Màrt.

Friday, 2 March 2007

Nuair a nochd a' 'Clerk of Works'

Nuair a thill mi bho m' obair feasgar an-diugh mu 5.20f bha mo phiuthair a-staigh romham airson sùil a thoirt air adhartas an leasachaidh a bhathas ga dhèanamh air seòmar-an-fhrasair againn. Agus cò bha na cois aig nighean mo pheathar - Nicole Ann. Tha Roddie agus Caoimhinn air a bhith a-staigh bho mhadainn Diluain a' toirt a-mach an t-seann fhrasair agus an rùm air fad a striopadh air ais agus a loidhneadh às ùir.
Bidh iad air ais madainn a-màireach airson crìoch a chur air a' chùis ach 's iad a rinn an obair ionmhalta on a thòisich iad.
Seo dealbh no dhà a thog Nicole agus a h-uncail...
Nicole - Uncail Calum is e air tighinn dhachaigh, feasgar Dihaoine.

Nicole-Roddie agus Caoimhinn a' gabhail beachd air doras an fhrasair.


Calum - Nicole - a' gabhail beachd cò às an tig an ath bhriosgaid...