Sunday, 30 December 2007

Fàgail Chille Mhoire

Bha e beagan an dèidh 9m (Disathairne 29 An Dùbhlachd) nuair a ghabh sinn an rathad air ais a dh'Inbhir Pheofharain agus an uair sin a-null a Dhruim na Drochaid airson iomain - co-fharpais eadar gillean a' ghlinne airson cuimhneachan Zandra Nic an Tòisich. Bha e an dèidh 6f mus d' ràinig sinn 56 MBR.

Latha na Nollaige 2007

Ràinig sinn Cille Mhoire aig 8f air 23 An Dùbhlachd air oidhche cho stoirmeil 's a bh' ann bho chionn treis (drochaid an eilein air a dùnadh gu carbadan àrda).
Taigh Ena mu 11m madainn na Nollaige.

Diardaoin 20 An Dùbhlachd


Bha i mu -6C nuair a dh'fhalbh Ceit don sgoil mu 8m.

Oidhche Mhàirt 18 An Dùbhlachd


Nicole na h-aingeal ann an Nativity na sgoile aice. ('S i a th' ann sa mheadhan le beul fosgailte).

Monday, 17 December 2007

Tadhal air Slèite

Cha ghabh cur an cèill bòidhchead an latha an-diugh. Dh'fhàg mi an taigh mu 8.15m agus i aig -5.5C agus ràinig i shìos gu -8.5C aig Achadh na Sìne. Bha agallamh agam aig Tobar an Dualchais aig 11m.
Achadh na Sìne mu 9m.
Srath Charran mu 9.30m.

Thursday, 6 December 2007

Turas a dh'Achadaphail

Turas goirid bho Diluain gu Diciadain (3-5 An Dùbhlachd). Agus fhad' 's a bha mi thall bha Ceit far na sgoile le tinneas, mar sin cha b' urrainn dhomh a bhith aig an taigh airson coimhead rithe.
Aiseag I air a' chaolas feasgar Dimàirt, 4 An Dùbhlachd.

Naomh Anndra agus ruith na muice

Bha aig meantime ri cluich aig dannsa Naomh Anndra sa Ghearasdsan Oidhche Haoine 30 An t-Samhain. A' cluich aig an aon chuirm bha Marion Anderson agus a còmhlan, Cèilidh Mòr, Còmhlan Pìobaireachd Sgoiltean Cinn-tìre agus Na Occasionals.
Air an Disathairne rinn sinn beagan ullachadh airson cuirm Dihaoine sa tighinn (7 An Dùbhlachd) ann an Dùn Èideann. Aig 1.30f dh'fhàg mi-fhìn agus Daibhidh Ghriais An Gearasdan agus thug mi a dh'Ullapul e airson aiseag Leòdhais.
PS Ruith na muice - b' fheàrr leam gun robh mi air a bhith nas luaithe leis a' chamara a chionn air an rathad a tuath 3 no 4 mìltean gu tuath air Drochaid an Aonachain nach robh pick-up na stad air an rathad a deas agus fear a-muigh air an rathad a' tòmh agus a' smèideadh - bha uircean ma sgaoil agus e a' ruith bho thaobh gu taobh den rathad. Bha Daibhidh a-mach às a' chàr mar an dealanach agus air sàilean an uircein, gus an do thionndaidh e gu h-àithghearr agus an ath rud bha Dàibhidh air a thòin am meadhan an rathaid. Leum mi fhìn às a' chàr agus leis an uircean a' dèanamh orm aig astar nach do chaill mi mo chas ann an eabar oir an rathaid agus air mo ghlùin a chaidh mise an uair sin. Cha b' fhada an dèidh seo agus spòrs gu leòr air a bhith aige agus thug an uircean a chasan leis agus rinn e air an dachaidh, suas rathad tuathanais a bha pìos sìos an rathad.

Darren MacIlleathain agus Freeland Barbour air àrd-ùrlar ann an Ionad Nibheis.
Tormod a' mineachadh dhuinn carson nach robh a chluich cho siùbhlach 's as àbhaist...