Thursday, 15 March 2007

Achadaphail a h-aon


Lusan a' chrom-chinn, feasgar Disathairne (10.3.07)

B' e seo a' chiad turas againn don Ghlaic Mhòir, Achadaphail, am-bliadhna, agus sinn ga ruighinn mu 11.20f, Oidhche Haoine (9.3.07). Turas tlachdmhor, a' siubhail sìos a' ghlinne mhòir agus ri cladaichean Loch Sgriadain ag èisteachd ri 'Heartland'.
Chìthear dealbh no 2 a thog mi eadar (agus am measg) na frasan.

Eilean nan Damh, Rudha nan Crùban sìos gu ruige Àird Chrisnis bho Achadh na h-Àirde

No comments: