Monday, 5 March 2007

Ruith na cuthaige

Bha Disathairne air a chur seachad a' ruith na cuthaige - prògram rèidio BBC - mar phàirt de sgioba Buidheann Dràma Inbhir Nis; ag èisteachd ri ceistean, a' freagairt cheistean, ag òl uisge, ag òl còfaidh. Bha Ruairidh agus Aonghas còmhla rium agus, chan fhaod mi innis dhuibh ciamar a chaidh dhuinn air neo millear an co-fharpais don fheadhainn nach robh an làthair aig a' chlàradh Disathairne. Feumar èisteachd ri BBC Rèidio nan Gàidheal...a h-uile Oidhche Luain bho 12 Am Màrt.

No comments: