Monday, 16 April 2007

Bliadhna nas sine a-rithist...

'S e ciad chomharra na h-aoise gun d' thug mi mìos mus d' fhuair mi am post seo air a chur suas (agus a bharrachd). Bha mi ceithir bliadhna deug air fhichead o chionn mìos agus seo dealbh no dhà on dinnear a bh' againn an làthrna-mhàireach...


No comments: