Friday, 2 March 2007

Nuair a nochd a' 'Clerk of Works'

Nuair a thill mi bho m' obair feasgar an-diugh mu 5.20f bha mo phiuthair a-staigh romham airson sùil a thoirt air adhartas an leasachaidh a bhathas ga dhèanamh air seòmar-an-fhrasair againn. Agus cò bha na cois aig nighean mo pheathar - Nicole Ann. Tha Roddie agus Caoimhinn air a bhith a-staigh bho mhadainn Diluain a' toirt a-mach an t-seann fhrasair agus an rùm air fad a striopadh air ais agus a loidhneadh às ùir.
Bidh iad air ais madainn a-màireach airson crìoch a chur air a' chùis ach 's iad a rinn an obair ionmhalta on a thòisich iad.
Seo dealbh no dhà a thog Nicole agus a h-uncail...
Nicole - Uncail Calum is e air tighinn dhachaigh, feasgar Dihaoine.

Nicole-Roddie agus Caoimhinn a' gabhail beachd air doras an fhrasair.


Calum - Nicole - a' gabhail beachd cò às an tig an ath bhriosgaid...

No comments: