Sunday, 27 May 2007

Hilton House Band

B' e a-raoir a' chiad oidhche aig Hilton House Band a' cluich aig partaidh 40mh ann an talla eaglais Hilton. Chluich iad air fad mar seòid, agus chòrd 'The Hokey Cokey', 'Head, shoulders, knees and toes' agus fonn 'Postman Pat' gu h-àiridh ris na bha an làthair.
Fìdhlear Ken a' leigeil fhaicinn gu bheil e a cheart cho math ri duine air 'The Hokey Cokey'

2 comments:

vwdelux said...

Bha thu a'seinn oran 'Grand Old Duke of York' math cuideach a'mhalcie! 'S e oidhche mhath a bh'ann an Baile Chnuic.

Ora said...

Great work.