Sunday, 27 May 2007

Fèis Ciùil an Eilein Sgitheanaich 07

Ghabh Meantime pàirt san fhèis chliùitich seo airson a' chiad uair am-bliadhna, a' toirt an àrd-ùrlar orra aig 1.15m, a' cluich gu mu 2.30m, mus tàinig The Incredible Fling Band air.
Meantime air an àrd-urlar faisg air deireadh an t-seat aca (err, leis an fhìrinn 's e Kasabian a th' ann)
Meantime a-rithist... gabh mo leisgeul - Kasabian
Bracaist Meantime - 2 rionnag air Clàr-nan-Isbeanan (sgeile iomraiteach air a riaghladh le Michelin/MacArtair) ann an Taigh-òsta Caol Loch Aillse. Gu mi-fhòrtanach, cha robh e comasach do MhacArtair fhèin a bhracaist a ghabhail air madainn Disathairne ach 's e naidheachd eile a tha sin. Airson tuilleadh fiosrachaidh faic làrach lìn Coisir Ghàidhlig Inbhir Nis...

1 comment:

vwdelux said...

blasta blasta a Mhalcie!